Proměny / Transformations

„Proměny“ 

Všechny dosud vytvořené obrazy v tomto cyklu  v letech 2016-2021

K tomuto cyklu obrazů mě původně inspiroval film „Pestrobarvec petrklíčový“.

Prožívám nadšení z proměn životních forem v říši hmyzu.

Ve svém přirozeném vývoji opouští bytost  formu existence, kterou již přerostla, aby prožila formu jinou…

Tento přechod je zranitelný, jeho součástí je postupná  destrukce staré formy a odhalování nového:) 

EN

„Transformations“

All images created  in this cycle in the years 2016-2021

The film  Duke of Burgundy originally inspired me for this cycle of paintings.

I am excited about the changes in life forms in the insect realm. In its natural development, the being leaves the form of existence, which has already outgrown it, in order to experience another form …

This transition is vulnerable, it includes the gradual destruction of the old form and the discovery of a new one 🙂

Scroll to Top